Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

dusielecc
23:33
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
dusielecc
23:33
8321 d9df
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:33
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:33
7904 d2d3
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:33
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
dusielecc
23:32
4239 f863
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viajestdobrze jestdobrze
dusielecc
23:32
dusielecc
23:32
dusielecc
23:32
9836 1cf3 500
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:32
dusielecc
23:32
1836 f12f
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:32
5725 ff25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:32
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:32
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama viawszystkodupa wszystkodupa
23:32
5876 087d
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:32
1165 3353
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:31
1319 851a
Reposted fromposzum poszum viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:31
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
23:31
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
23:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl