Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

dusielecc
21:17
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
dusielecc
21:17
dusielecc
21:17
1644 5233 500
Reposted fromnonecares nonecares viaadriannak adriannak
dusielecc
21:17
3308 6f64 500
Reposted frompiehus piehus
dusielecc
21:17
3310 ae85 500
Reposted frompiehus piehus
dusielecc
21:17
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viaadriannak adriannak
dusielecc
21:17
1323 8a1f
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
21:17
dusielecc
21:16
dusielecc
21:15
6031 a3e7 500
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
21:15
dusielecc
21:15
dusielecc
21:15
3420 4dc1
21:15
4312 5ded 500

porn4ladies:

M24 🔲 F22

dusielecc
21:15
3615 dd06 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
21:15
1923 827e
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
21:14
1078 0b38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatyczna apatyczna
dusielecc
21:14
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaapatyczna apatyczna
dusielecc
21:14
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaadriannak adriannak
21:14
0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl