Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

dusielecc
19:05
0258 5438 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapiehus piehus
dusielecc
19:05
7780 3694
dusielecc
19:04
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
dusielecc
19:04
Zastanawiam się, któż to nazwał człowieka rozumnym zwierzęciem, gdyż było to najbardziej nieopatrzne z możliwych określeń. Wiele można powiedzieć o człowieku, z wyjątkiem tego, że jest rozumny
— 'Portret Doriana Graya' Wilde
dusielecc
19:04
dusielecc
19:04
1081 cb64
Reposted frompiehus piehus
dusielecc
19:04
dusielecc
19:03
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viaoutoflove outoflove
dusielecc
19:03
19:03
6951 82b0
dusielecc
19:03
3078 8fc6
dusielecc
19:02
9537 8a58 500
dusielecc
19:02
9357 cc23
dusielecc
19:01
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus
dusielecc
19:01
Untitled
Reposted fromweightless weightless viapiehus piehus
dusielecc
19:01
8464 f7d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
dusielecc
18:49
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viapiehus piehus
dusielecc
18:49
8328 67f8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
dusielecc
18:47
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viapiehus piehus
dusielecc
18:40
1303 a896
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl