Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

dusielecc
21:21
dusielecc
21:21
dusielecc
21:21
dusielecc
21:21
dusielecc
21:21
dusielecc
21:21
2799 dc9b
Johnny Cash
Reposted fromsynicalcissors synicalcissors viapiehus piehus
dusielecc
21:21
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
dusielecc
21:20
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
dusielecc
21:20
3489 cc63 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
dusielecc
21:20
3483 7cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
dusielecc
21:20
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viapiehus piehus
21:20
5964 7084 500
21:20
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viapiehus piehus
dusielecc
21:20
9296 6ecb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapiehus piehus
dusielecc
21:20
1597 0118 500
Reposted fromnusiak nusiak viapiehus piehus
dusielecc
21:20
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
dusielecc
21:20
dusielecc
21:20
2376 7124 500
Reposted fromMarcysia Marcysia viapiehus piehus
dusielecc
21:19

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viapiehus piehus
21:19
9067 c1cd
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl